Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dostupném z internetové adresy prodávajícího www.toto-nabytek.cz (dále jen „e-shop“) provozovaném společností HOME365.cz s.r.o. 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost HOME365.cz s.r.o., se sídlem Petržílkova 2485/44, Praha 5, 158 00, IČO: 13974076, DIČ: CZ13974076, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, složka C 358182 , a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HOME365.cz s.r.o., se sídlem Petržílkova 2485/44, Praha 5, 158 00, IČO: 13974076, DIČ: CZ13974076, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, složka C 358182 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.toto-nabytek.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.toto-nabytek.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí kupní smlouvy jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.4. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje
o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“).

2.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2.7. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (prostřednictvím internetového obchodu) dochází v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno přijetí (akceptace) objednávky prodávajícím, tj. v okamžiku doručení potvrzení o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího v prostředí internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou zaslány kupujícímu přílohou potvrzení o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy odeslaného kupujícímu.

2.8. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.11. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

i. v hotovosti;
ii. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
iii. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému; nebo
iv. platební kartou.

v. platební metodou PlatímPak

Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 47116102 („Banka“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup Zboží u Obchodníka, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Banku a její uhrazení Bankou Obchodníkovi za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách služby PlatímPak (www.equabank.cz/podminky-platimpak). V případě, že Kupující využije službu PlatímPak, nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou, je Kupující povinen kupní cenu a případné náklady na dopravu zboží uhradit Bance v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Obchodníka na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) Zboží na Banku, a zároveň využitím služby PlatímPak uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. Kupující bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Equa bank (www.equabank.cz/memorandum).

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.

3.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. S výjimkou případů upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího: 252 68 Kněževes CTPARK PRAHA AIRPORT RAMPA 129.

4.2. K odstoupení je možné použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení:

______________________________________
Oznámení o odstoupení od smlouvy

HOME365.cz s.r.o., se sídlem Petržílkova 2485/44, Praha 5, 158 00, IČO: 13974076, DIČ: CZ13974076

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Jméno a příjmení
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
______________________________________

4.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady s navrácením zboží zpět prodávajícímu nese kupující.

4.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklé snížením hodnoty zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody vzniklé snížením hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Ustanovení § 1833 občanského zákoníku tím není dotčeno.

4.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Způsob přepravy a místo dodání zboží volí kupující v objednávce. Způsoby přepravy a místo dodání jsou uvedeny na webových stránkách.

5.2. Prodávající se zavazuje sám anebo prostřednictvím dopravce dodat zboží na místo dodání a kupující je zboží v datum dodání a v místě dodání dle objednávky nebo dohody stran převzít. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

5.3. Pokud se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, stanoví prodávající náhradní termín pro převzetí, který nebude kratší, než 7 dnů. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani v této dodatečné lhůtě určené prodávajícím, považuje se tato skutečnost za porušení smlouvy ze strany kupujícího.

5.4. Prodávající má v souvislosti porušením smlouvy podle čl. 5.3. těchto obchodních podmínek nárok na náhradu (i) vzniklé škody spočívající v náhradě nákladů spojených s dodáním zboží, jakož i (ii) dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou, které je kupující povinen prodávajícímu uhradit (dále jen „Škoda“).

5.5. Po marném uplynutí náhradního termínu zaplacení a/nebo převzetí zboží podle čl. 5.3. těchto obchodních podmínek má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.6. Prodávající uskladní nepřevzaté zboží na náklady kupujícího. Prodávající je oprávněn požadovat, aby kupující prodávajícímu zaplatil skladné v paušální výši 1500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) / (dále jen „Skladné“).

5.7. Prodávající zašle kupujícímu výzvu k zaplacení Škody a/nebo Skladného se splatností 14 dnů. Pokud nebude Škoda a/nebo Skladné zaplaceno řádně a včas, je Prodávající oprávněn pohledávku na zaplacení Skladného, náhradu Škody a náklady s tím spojené vymáhat. Kupující spotřebitel dává prodávajícímu pro případ prodlení předat třetí osobě osobní údaje za účelem vymáhání povinností Kupujícího. Třetí osobou se rozumí společnost, která se zabývá vymáháním pohledávek.

5.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci a vyznačit v přepravním dokumentu (dále jen „Dodací list“). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem Dodacího listu bez výslovného uvedení vad a/nebo porušenosti obalu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží je v ujednaném množství, jakosti a provedení.

6.3. V případě, že má zboží při převzetí kupujícím vadu, náleží kupujícímu práva z vadného plnění dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Prodávající se vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, kupující se tedy stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.5. Není-li zboží převzato kupujícím od prodávajícího do 1 měsíce od uzavření kupní smlouvy, je objednávka stornována a zaplacená kupní cena bude zaslána na účet kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně započíst svoji pohledávku na náhradu Škody a/nebo Skladné proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit a doplňovat dle svého uvážení. Změny těchto obchodních podmínek budou zveřejněny na webových stránkách. Případné změny a doplnění těchto obchodních se nebudou vztahovat na objednávky zboží učiněné před účinností těchto změn či doplnění.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

8.3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně v listinné podobě. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 8.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutelná platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.6. Kontaktní údaje prodávajícího: HOME365.cz s.r.o., se sídlem Petržílkova 2485/44, Praha 5, 158 00, IČO: 13974076, DIČ: CZ13974076, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, složka C 358182, www.toto-nabytek.cz,

info@toto-nabytek.cz

 

8.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 04.10.2023.